กระทรวงการต่างประเทศ


แนวปฏิบัติสำหรับการเยือนและศึกษาดูงานในต่างประเทศ


   กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำระบบการศึกษาดูงานออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อประโยชน์ในการประสานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ในการนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และ การประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ประสงค์ที่จะไปศึกษาดูงาน/ทำวิจัยในต่างประเทศ พิจารณาดำเนินการดังนี้

   ๑. การศึกษาดูงาน

    ๑.๑ ส่งหนังสือลงนามจากหน่วยงานต้นสังกัด (เรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ให้กระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ - ๔๕ วัน ก่อนการเดินทาง ระบุข้อมูล/วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานช่วงกำหนดการศึกษาดูงาน ประเทศและเมืองที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงาน และวัน/เวลาที่ประสงค์จะศึกษาดูงาน ฯลฯ

    ๑.๒ จัดทำข้อมูล/เอกสาร สำหรับกรอกและแนบในแบบฟอร์มการศึกษาดูงานออนไลน์ ดังนี้

     (๑) หนังสือแสดงความประสงค์ขอศึกษาดูงาน ถึงหน่วยงานในต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๑)

     (๒) ข้อมูล/ประวัติของหน่วยงานต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๒)

     (๓) ประวัติย่อของหัวหน้าคณะ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๓)

     (๔) รายชื่อคณะพร้อมตำแหน่ง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     (๕) กำหนดการ ระบุเที่ยวบินและเวลาเดินทางไป - กลับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     (๖) แนวคำถามสำหรับการศึกษาดูงานโดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ)

     (๗) ระบุชื่อหน่วยงานต่างประเทศที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงาน หัวข้อการบรรยายสรุป และช่วงเวลาการศึกษาดูงาน (หัวข้อการศึกษาดูงานควรสั้น กระชับ ชัดเจน ได้ใจความ เฉพาะเจาะจง) ในแบบฟอร์มออนไลน์

   ๒. การทำวิจัย

    ๒.๑ การขอเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในต่างประเทศเพื่อทำวิจัย ขอให้ประสานงานโดยตรงในเบื้องต้น

    ๒.๒ หากประสงค์จะให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานให้อีกทางหนึ่ง ขอให้ส่งหนังสือลงนามจากหน่วยงานต้นสังกัด (เรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ให้กระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ - ๔๕ วัน ก่อนการเดินทาง ระบุข้อมูล/วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย ช่วงกำหนดการศึกษาดูงาน ประเทศและเมืองที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงาน และวัน/เวลาที่ประสงค์จะศึกษาดูงาน ฯลฯ

    ๒.๓ กรุณาจัดทำข้อมูล/เอกสาร สำหรับกรอกและแนบในแบบฟอร์มการศึกษาดูงานออนไลน์ ดังนี้

     (๑) หนังสือแสดงความประสงค์ขอสัมภาษณ์ถึงหน่วยงานในต่างประเทศโดยตรง (ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๑)

     (๒) ข้อมูล/ประวัติของหน่วยงานต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๒)

     (๓) ประวัติย่อของหัวหน้าคณะ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวอย่างดังแนบ ๓)

     (๔) รายชื่อคณะพร้อมตำแหน่ง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     (๕) กำหนดการ ระบุเที่ยวบินและเวลาเดินทางไป - กลับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

     (๖) แนวคำถามสำหรับสัมภาษณ์โดยละเอียด (ภาษาอังกฤษ)

     (๗) ข้อมูลโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

     (๘) ระบุชื่อหน่วยงานต่างประเทศที่ประสงค์จะไปทำการวิจัย/สัมภาษณ์ หัวข้อการวิจัย/สัมภาษณ์ และช่วงเวลาการสัมภาษณ์ (หัวข้อควรสั้น กระชับ ชัดเจน ได้ใจความ เฉพาะเจาะจง) ในแบบฟอร์มออนไลน์

    ๒.๔ การสัมภาษณ์หน่วยงานต่างประเทศที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ขอให้ประสานงานด้วยตนเอง

   ๓. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

    ๓.๑ ล่าม

     (๑) ขอให้จัดหาล่ามจากประเทศไทยเพื่อเดินทางไปพร้อมคณะ หรือในกรณีที่ประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จัดหาล่ามให้ ขอให้แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มการศึกษาดูงานออนไลน์(ระบุภาษา) โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

     (๒) พิจารณาหลีกเลี่ยง/งดเว้นการมอบหมายให้มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวทำหน้าที่ล่าม

    ๓.๒ การตรวจลงตรา (วีซ่า)

     - คณะจะเป็นผู้รับผิดชอบการขอรับการตรวจลงตราและค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

    ๓.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

     - ค่าห้องรับรองพิเศษ ค่าประกันสุขภาพ ค่าวัคซีน ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และค่าเช่าสถานที่ (กรณีที่คณะมีจำนวนมากและหน่วยงานผู้รับไม่มีสถานที่รับรองคณะได้เพียงพอ) ฯลฯ

   ๔. ข้อมูลเพิ่มเติม

    ๔.๑ หลีกเลี่ยงการศึกษาดูงานในช่วงวันหยุดสำคัญของประเทศต่าง ๆ (รายละเอียดตามแนบ ๔ และแนวปฏิบัติการศึกษาดูงานรายประเทศ)

    ๔.๒ แจ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในประเทศไทยของผู้ประสานงานหลัก โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อได้ในระหว่างการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ควรเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งเดินทางไปกับคณะ) ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่จะไม่ติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวโดยตรง

    ๔.๓ คำนึงถึงระดับและตำแหน่งที่เท่าเทียมกันของหัวหน้าคณะของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายต่างประเทศที่จะไปพบหารือ

    ๔.๔ พิจารณาและคำนึงถึงจำนวนผู้ศึกษาดูงาน/เข้าพบหารือกับฝ่ายต่างประเทศ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการต้อนรับ สถานที่ และการรักษาความปลอดภัยของสถานที่

    ๔.๕ หากได้ดำเนินการนัดหมายกับหน่วยงานในต่างประเทศโดยตรงแล้ว และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงานจากที่เคยแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้แจ้งสถานะล่าสุดให้กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และ/หรือ สถานกงสุลใหญ่ทราบในโอกาสแรก เพื่อจะได้ประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน

    ๔.๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะ และ/หรือองค์ประกอบคณะ ขอให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสแรก

    ๔.๗ หน่วยงานในต่างประเทศไม่มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการออกหนังสือเชิญคณะเข้าศึกษาดูงาน

    ๔.๘ หากประสงค์ไปศึกษาดูงานที่บริษัทเอกชนในต่างประเทศ /สถานที่ท่องเที่ยว หรือพิพิธภัณฑ์ ขอให้ดำเนินการนัดหมายโดยตรง

    ๔.๙ หากประสงค์จะไปศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างประเทศซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดของท่านเคยจัดคณะไปศึกษาดูงานมาแล้ว และเป็นการดูงานซ้ำที่เดิมในปีเดียวกันหลายครั้ง กระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานให้ในครั้งแรก และขอให้หน่วยงานท่านพิจารณาประสานงานโดยตรงในครั้งต่อไป

    ๔.๑๐ การเดินทางข้ามแดนโดยรถยนต์ไปประเทศเพื่อนบ้าน และประสงค์ขอรับการอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการเข้า - ออกเมือง โปรดแจ้งรายละเอียดของพนักงานขับรถยนต์ (ชื่อ-สกุล) รายละเอียดรถยนต์ (สี ยี่ห้อ ประเภทรถยนต์) พร้อมภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ของพนักงานขับรถยนต์ และรายชื่อคณะ

    ๔.๑๑ ประเทศส่วนใหญ่มีแนวปฏิบัติด้านการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการด้านศุลกากร และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และไม่สามารถขอผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษได้ เช่น การยกเว้นการตรวจร่างกาย (body detection) สัมภาระ

    ๔.๑๒ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามคณะเพื่ออำนวยความสะดวกได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากร

    ๔.๑๓ ขอให้ไปศึกษาดูงานตรงตามเวลาที่นัดหมายไว้ และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกนัดหมายในเวลากระชั้นชิด ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และ/หรือ สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ – ๓ สัปดาห์

    ๔.๑๔ ในช่วงการศึกษาดูงาน ขอให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและคำแนะนำของหน่วยงานผู้รับอย่างเคร่งครัด และแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อให้เกียรติแก่สถานที่และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

    ๔.๑๕ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่จัดโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมโดยกำหนดให้การศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร อาจพิจารณาจัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในรูปแบบของข้อตกลงและ/หรือบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในระยะยาวได้โดยตรงต่อไป

    ๔.๑๖ หน่วยงานในบางประเทศให้ความสำคัญกับการรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน และให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือ ดังนั้น หน่วยงานไทยอาจพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต่างประเทศ / หัวข้อการศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานของท่าน เพื่อให้ได้รับการตอบรับเข้าดูงาน และได้รับประโยชน์สูงสุด

    ๔.๑๗ ปัจจุบัน หน่วยงานต่างประเทศหลายหน่วยงานเริ่มตอบปฏิเสธการดูงานจากหน่วยงานไทยซึ่งมาศึกษาดูงานซ้ำที่เดิมหลายครั้ง ดังนั้น หน่วยงานไทยควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการศึกษาดูงานซ้ำที่เดิมหลายครั้งในรอบหนึ่งปี

    ๔.๑๘ หน่วยงานควรวางแผนและศึกษาข้อมูลของที่ตั้งหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานโดยละเอียด และเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถเดินทางไปถึงหน่วยงานเป้าหมายได้ภายในเวลาที่กำหนด

    ๔.๑๙ หากเป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างประเทศนั้นเป็นครั้งแรก หน่วยงานไทยควรพิจารณาแนะนำหน่วยงานและทำความรู้จักคุ้นเคย เพื่อประโยชน์ในการประสานงานการดูงานด้วยตนเองในครั้งต่อไป รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความร่วมมือทวิภาคีในอนาคต

    ๔.๒๐ ภายหลังการศึกษาดูงานในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศขอความอนุเคราะห์ส่งผลการศึกษาดูงานโดยสรุปให้ด้วย เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


กรุณาคลิก ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ และจะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการศึกษาดูงานในต่างประเทศอย่างเคร่งครัด